กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

โดยประชุมครั้งที่ 2 นี้ได้มีทางทีมงานโหนดจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งได้ให้คำชี้แนะ

บันทึกการประชุมคณะทำงานโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน
ชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2
11 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ม.ร.ว. อัจฉรีย์ชัย รุจจวิชัย (ที่ปรีกษาโครงการ โหนด 6 เชียงใหม่)
2. นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล (ที่ปรีกษาโครงการ โหนด 6 เชียงใหม่)
3. นายวิโรจน์ ดุลยโสภณ (ที่ปรีกษาโครงการ โหนด 6 เชียงใหม่)
4. นายนที มูลแก้ว (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
5. นางอรัญญา มูลแก้ว (ผู้ร่วมทำโครงการ)
6. นายอนุรักษ์ ขัตติมะ (ประชาสัมพันธ์)
7. นางสมพร สิมะวงค์ (การเงิน เหรัญญิก)
8. นางนงวัย โปธา (ผู้ร่วมทำโครงการ)
9. นายเสงี่ยม แสนคำ (ผู้สังเกตุการณ์ จากบ้านปางเติม อ.แม่สาบ)
10. นายอนุรักษ์ แสนคำ (ผู้สังเกตุการณ์ จากบ้านปางเติม อ.แม่สาบ)

สถานที่ แอดสะเมิงออร์แกนิกส์ฟาร์ม ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชียงใหม่ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชียงใหม่
เริ่มประชุม 09.00 น.
วาระการประชุม
1. วาระที่ 1 แจ้งที่มาที่ไปของโครงการการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนแม่สาบอำเภอสะเมิง
1.1. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
1.1.1. (จุดเน้น) ครัวเรือนมีการปลูกผักเพื่อบริโภคโดยไม่ใช้สารเคมี
1.1.2. ความคาดหวังเมื่อจบโครงการฯ
1.1.2.1. ชาวบ้านตระหนักเรื่องสารเคมีในผักผลไม้ ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพตัวเอง
1.1.2.2. ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อผักในครัวเรือน โดยใช้ผักที่ตัวเองปลูก วัดผลได้จริง หลังจบโครงการ
1.1.2.3. ต่อยอดสู่บันไดขั้นก้าวหน้า ปลูกกินแล้วเหลือ นำไปสู่การแบ่งปันและขาย เพื่อเพิ่มรายได้เศรฐกิจในครัวเรือน
2. วาระที่ 2 แนะนำคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ของ
3. วาระที่ 3 ชี้แจงรายละเอียดของทุนสนับสนุนของโครงการฯ (จำนวน 63,000บาท)
3.1. การทำงานและทุนสนับสนุน เบิกจ่ายตามกิจกรรมบันไดผลลัพธ์ (จำนวน 50,000บาท)
3.2. ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงาน (จำนวน 13,000บาท)
4. วาระที่ 4 แจ้งผลการดำเนินงานโครงการฯ
4.1. แจ้งผลการสำรวจข้อมูล สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
4.2. แผนการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ก.ค. 61- ส.ค. 61
5. วาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนความคิด ซักถามพูดคุยการทำงานโครงการฯ
5.1. เรื่องสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครการฯ เช่น เว็บไซต์ แฟนเพจ
5.2. เรื่องการสื่อสารภายในกลุ่มคณะทำงาน ไลน์กลุ่ม

สรุปรายละเอียดประเด็นที่หารือกัน และหัวข้อเพิ่มเติมอื่นๆ

1. เรื่องแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ มีการแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปแล้วในวันประชุมประจำเดือนของชุมชนแม่สาบ (วันที่ 2 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา) มีบางส่วนที่ส่งกลับมาแล้ว (จำนวน 25 ราย) ซึ่งทาง ที่ปรึกษาโครงการฯโหนด 6 แจ้งว่าควรมีการทำงานเชิงรุก คือ
1.1. ไม่ควรรอให้ชาวบ้านเอาแบบฟอร์มสมัครกลับมายื่นเอง ควรที่จะขายคนสมัครโดยการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการเองเลย เช่น ผ่านคนรู้จัก ผ่านเครือญาติ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน
1.2. การทำกิจกรรมต่างๆของโครงการฯในชุมชน พยายามดึงผู้นำชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมของกิจกรรมให้มากที่สุด เช่นการประชุมคณะทำงาน กิจกรรมอื่นๆในโครงการฯ เพื่อให้เกิดการรับรู้กิจกรรมของโครงการฯอย่างต่อเนื่อง
1.3.
2. การเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาทำกิจกรรม ควจที่จะเบิกจ่ายเงินจากธนาคารตามกิจกรรมที่จะทำขึ้นจริงๆ ไม่ควรเบิกเงินสดมาถือไว้ ให้รวมจำนวนกิจกรรมที่จะทำแล้วเบิกทีเดียว และต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้อง
ปิดประชุม 21.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม นที มูลแก้ว