มาตรฐานความปลอดภัยของผัก

/Tag:มาตรฐานความปลอดภัยของผัก

มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

นท้องตลาดมีมาตรฐานความปลอดภัยของผักมากมาย ได้แก่ ผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักอนามัย ผักไร้สารพิษ ผักไฮโดรโปรนิกส์ หรือ ผักอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้บริโภคสับสนถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานต่างๆ จึงเรียกเหมารวมๆ ว่าเป็นผักปลอดภัยซึ่งฟังดูผิวเผินอาจเข้าใจว่าเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกเลย ในความเป็นจริงแล้วจะมีเพียงมาตรฐานผักอินทรีย์เท่านั้นที่ไม่ได้มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีใดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต เราลองมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยของผักชนิดต่างๆ […]