เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล แต่คือการบ่มเพาะความสมบรูณ์แห่งความเป็นมนุษย์

ชีวภัณฑ์และสารทดแทน

Download : แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชในไม้ผลตระกูลเบอร์รี่ 

โดย ดร.สุธาศินี นนทะจักร์
นักวิชาการโรคพืช ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง